Kims opgave

Krav til opgaven:

 • Opgaven skrives og afleveres i grupper á to personer. Skrivepartneren er valgfri, så længe det er én jeg underviser i fællesprop (jeg har hold 3,5, 6, 10 og 11). Forfatternavne og holdnumre skal fremgå af opgaven.
 • Opgaven skrives på dansk og må ikke fylde mere end 2200 anslag ex. blanktegn. Husk at angive nederst i opgaven hvor mange anslag, den fylder.
 • Opgaven afleveres på Blackboard senest kl. 16 den ugedag i uge 41, hvor I har holdundervisning i fællesprop.

I vores opgave valgt at inddrage relevante modeller og metoder til at besvare vores problemformulering.

I undersøgelsen af firma X’s markedsføring, har vi valgt at analysere produktbrochure A og billboardreklame B ud fra en empirisk tilgang. Dette har vi gjort med henblik på at klargøre, hvilke kommunikationsparadigmer firma X’s eksterne markedsføring tager udgangspunkt i.

Denne analyse af markedsføringen har dog ikke nok teoretisk baggrund for at fastlægge kommunikationsparadigmerne. Derfor har vi i vores analyse valgt at tage udgangspunkt i de tre tekster fra Greve (2010a, 2010b, 2010c). Disse har vi brugt for at få en teoretisk baggrund til at besvare problemformuleringen. I denne proces har vi gjort brug af den hermeneutiske spiral, hvor vi tilegner os viden ved at forstå og fortolke. På denne måde får vi en forforståelse for at bruge vores indsamlede empiri til at besvare problemformuleringen.

Denne forståelse har vi bl.a. brugt til at kunne sætte reklamerne ind i de udvalgte kommunikationsmodeller.

Greveteksterne indeholder relevante modeller, som vi har inddraget i vores analyse.

I vores besvarelse har vi lagt vægt på transmissions- og interaktionsparadigmerne.

Under transmissionsparadigmet har vi valgt at inddrage Shannon og Weavers kommunikationsmodel, hvor der bliver taget udgangspunkt i en lineær tilgang til kommunikationen. Modellen kan bruges til at finde ud af, hvordan det forventes at modtageren opfanger budskabet. Denne model er dog ikke tilstrækkelig i analysen af kommunikationsprocessen, da den har visse begrænsninger. Modellens svaghed ligger i at det tages for givet, at målgruppen forstår budskabet. Derfor er flere modeller nødt til at blive inddraget for at analysen kan udføres tilstrækkeligt, i forhold til analysen af budskabet.

Vi har derfor også valgt at analysere Schramms kommunikationsmodel, som tager udgangspunkt i kommunikation som interaktion, hvor budskabet er en proces. Dette har vi gjort for at få et større perspektiv omkring firma X’s muligheder for at opnå en succesfuld markedsføring.

Disse analyser har vi brugt til at finde frem til, hvilket kommunikationsparadigme firma X tager udgangspunkt i og hvorfor. Samtidig kan vi også, ud fra analyserne, vurdere hvilke fordele og ulemper det valgte kommunikationsparadigme har for firma X og dets interessenter. 

Opgavebeskrivelse:

I har til pilotprojektet besluttet at skrive om emnet ”kommunikationsparadigmer”. I antager en empirisk vinkel, idet I vil undersøge et dansk firmas (Firma X) eksterne markedsføringsmateriale (en produktbrochure og en billboardreklame) for at finde ud af, hvilket kommunikationsparadigme firmaet hovedsagelig placerer sin markedsføring i og hvorfor. I har derfor formuleret følgende problemformulering:

Med afsæt i en undersøgelse af produktbrochure A og billboardreklame B ønsker vi at klarlægge i hvilket kommunikationsparadigme, Firma X’s eksterne markedsføring tager sit primære afsæt. Vi vil ligeledes, ud fra teorier om kommunikationsparadigmer, give vort bud på, hvorfor Firma X har valgt at tage udgangspunkt i det fundne paradigme samt hvilke fordele og ulemper Firma X har ved at kommunikere til sine eksterne interessenter på denne måde.

I har besluttet, at opgavens primære teoretiske grundlag skal være de tekster i e-kompendiet, som I læste som forberedelse til undervisningen i uge 37 og 38 (tre tekster af Greve + en tekst af Kolstrup).

Jeres opgave er at skrive et metodeafsnit, som naturligt relaterer sig til ovenstående opgavebeskrivelse og problemformulering.

Kort om metodeafsnit. Læs mere i Rienecker: ”Den gode opgave” (find den på biblioteket).

Et metodeafsnit er ikke det samme som en disposition. Metodeafsnittet beskriver hvilke(n) metode(r), man har valgt til at besvare sin problemformulering. Dvs. metodeafsnittet forklarer, hvordan man undersøger problemstillingen – analytisk og/eller empirisk, v.hj.a. dataindsamling og/eller dataanalyse. Det argumenterer for den valgte teori/de valgte modeller, som opgaven baseres på. Derudover redegøres for de stærke og s

Problemformulering

KiMs Chips

Vi vil analysere(redegøre) KiMs kampagneplanlægning med henblik på virkemidler og de 4 P’er. (som de gør brug af for at nå den ønskede målgruppe)

Ud fra dette, vil vi analysere reklamefilmen ”Chipsvalg” med henblik på at klarlægge i hvilke kommunikationsparadigmer, KiMs’ markedsføring tager afsæt i og hvilket der er det primære. Derudover vil vi, ud fra teorier om kommunikationsparadigmer, give et bud på, hvorfor KiMs har valgt at tage udgangspunkt i det fundne paradigme, samt hvilke fordele og ulemper KiMs har ved at kommunikere til målgruppen på denne måde.

Kampagneplanlægningen – analysere kampagnen ud fra teorien

Men vi kan godt inddrage kommunikationsparadigmer

Endelig problemformulering:

Med udgangspunkt i teorier om kampagneplanlægning vil vi analysere i hvor høj grad Kims kampagne ”Chipsvalg” lever op til kravene om god kampagneplanlægning og vurdere hvorvidt kampagnen passer i modellen.

 • Først redegøre for teori (sepstrup)
 • Sætte Kims kampagne ind i teorien (mere praksis)
 • Vurdere om kampagnen lever op til kravene om god kampagneplanlægning 
 1. forslag:

Med udgangspunkt i teorier om kampagneplanlægning vil vi analysere kampagnen i forhold til modellen og vurdere i hvor høj grad Kims kampagne ”chipsvalg” lever op til kravene om god kampagneplanlægning.

 • Først redegøre for teori (sepstrup)
 • Sætte Kims kampagne ind i teorien (mere praksis)
 • Vurdere om kampagnen lever op til kravene om god kampagneplanlægning.

Med udgangspunkt i teorier om kampagneplanlægning vil vi redegøre for MODEL med henblik på at analysere CASE. Herudfra vil vi vurdere om CASE lever op til kravene om god kampagneplanlægning.

Litteratur:

Coombs W. Timothy Coombs

Sepstrup – kampagne Preben Sepstrup

Google communication campaign planning

Kommunikationsforum.dk

cmmc.com

windahl og signetzer – forskellige kvalitative metoder til at planlægge kommunikations

quality of communication research (sort/hvid)

evt. sammenligne modeller inden for teorierne – og begrund hvorfor man vælger den ene eller anden teori

Kan redegøre for a, b,c og tage udgangspunkt i en af trinnene

Metode: kun fokusere på hvad de gør mens kampagnen kører – ikke inden og efter kampagne

Analyse i 2. Blok: hvordan gør kims i forhold til denne kampagne. Hvad gør de og hvad gør de ikke?

Inddrage paradigmer i redegørelsen

Kun fokusere på at redegøre og analyse inden for den primære teori.

Argumenter hvorfor vi gør som vi gør og hvorfor vi tager de forskellige teorier med.

Tage udgangspunkt i kampagnen chipsvalg. Fokusere på relevante elementer – ikke alle film, men nogle få som bruges som eksempler.

.. for at kunne diskutere kampagnens relevans/virkemidler over for målgruppen

i hvor høj grad den passer til modellen eller til målgruppen – men skal underbygges på teori eller tal.

i hvor høj grad den virker…

opfordre til handling – interaktion /relation (gennem længere tid skriver ind og de tilpasser produktet og det går frem og tilbage – så bliver det mere relation)

fokus på produktet og ikke på længere varende relationer.

Afgrænsning: hvorfor vi ikke har valgt at tage hele kampagnen med . fordi denne film dækker meget godt fx

Spørgsmål til Stinne:

 • Evt give bud på hvorfor KiMs har valgt at tage udgangspunkt i de fundne paradigmer (altså tage udgangspunkt i både transmission og interaktion) og tale om fordele og ulemper for begge paradigmer og til sidst konkludere om det er hensigtsmæssigt for KiMs at tage udgangspunkt i transmission (som vi har fundet som den primære)
 • Er konkurrencer en del af interaktionsparadigmet? Eller er det stadig kun transmission?
 • Hvad med når de opfordrer målgruppen til at købe en vare – er det interaktion?
 • Relevant litteratur
 • Er den tværfaglig nok?
  • Hvordan får vi det inddraget ?
  • Medieteori – kommunikationsmodeller?
 • Er den for omfattende? Skal vi både inddrage virkemidler og de 4 P’er?

Husk:

 • Henvisninger
 • Begrundelser for udvalgt teori

Niveau højere – vise at vi selv kan søge informationer.

Evt. kampagne planlægning – virkemidler

Preben sepstrup – kampagne/kommunikations planlægning

Hvordan man planlægger kampagne/kommunikation til at nå den ønskede målgruppe

Medieteori/JTP

Kotler Marketingmix teori – de 4 p’er mindtools.com

Daft og lengels teori om media richness

Sig at der er andre teorier (at man er bevidst om dette) – men at man har været nødt til at begrænse sig.

I metode: inddrag evt. Blooms taksonomiske skala

Fortæl hvorfor man bruger de relevante teorier og hvad de kan/ikke kan – deres styrker og svagheder.

Hvis man fx inddrager Shannon og Weawers model – så husk kritik af teorien (kildekritik). Fx at den er for lineær. Kom gerne med eksempler.

Grunig og hunts fire kommunikationsmodeller og mixed-motive,

Redegørelse for Kims og kampagnen ”chipsvalg”

Fjernsynet, facebook, hjemmesiden, app?

Konkurrencer inde i konkurrencen – hvis man går ind og stemmer, så kan man vinde en kasse chips

Kims er… storytelling

Fremgår af hjemmesiden at Kims vil gennemføre en lignende kampagne igen (nyt chipsvalg hvert år?)

Spørgsmål til 2. Møde:

 • Figurer fra Sepstrup – kan man tage udgangspunkt i dem og hvordan gribes det an?
 • Kan vi inddrage flere teorier? Se på de 7 trin og den anden model.
 • Er det for omfattende at tage 2 modeller/teorier med?
 • Er vurdering og konklusion det samme? Altså hvis vi kan vurdere noget ud fra analysen, er det så mere en konklusion?
 • Godkend problemformulering
 • Godkend disposition
 • Har tænkt på informationskampagne i stedet for Kims reklamekampagne – god ide eller ?
 • Skal vi starte med at redegøre kort for virksomheden og kampagnen? Og i så fald, hvor skal det stå?

Kun det vi bruger i litteraturlisten og kun beskrive det i søgningsafsnittet som vi rent faktisk tager med.

Pyramide: hold os i strategi. Men beskriv modellen.

Vil ikke komme ind på handlingsplan, men tager udgangspunkt i strategi med afsæt i kommunikationsteori og kampagneteori.

Skriv et svar